HEV õpilaste tugisüsteem

Pärnu Vanalinna Põhikoolis rakendatavad meetmed õpilase võimetekohase arengu toetamiseks:

I TASAND – märkamine: 

 • õpiabi ainetunnis,
 • ainealased konsultatsioonitunnid,
 • arenguvestlus lapse ja vanemaga,
 • käitumist ja õppimist kajastava vaatluslehe sisseseadmine,
 • individuaalse arengu jälgimise kaardi sisseseadmine,
 • õpilase individuaalne vestlus (aineõpetajaga, klassijuhatajaga, sotsiaalpedagoogiga, eripedagoogiga, psühholoogiga, direktori asetäitjaga õppe- ja kasvatustöö alal),
 • tugikomisjoni vestlus 1. , 5. ja 9. klassi juhatajatega,
 • kooliuusikute jälgimine.

II TASAND – vajaduste väljaselgitamine: 

 • õpilase pedagoogilis-psühholoogiline uuring:
  • psühholoogiline,
  • sotsiaalpedagoogiline,
  • eripedagoogiline,
  • meditsiiniline,
 • tugikomisjoni ümarlaud (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal);
 • koostöö lapsevanemaga;
 • koostöö kooliväliste erispetsialistidega.

III TASAND –  toetamine:

 • õpilase suunamine pikapäevarühma või kooli raamatukokku koduste tööde tegemiseks;
 • õpilase suunamine huviringidesse;
 • õpilase karjääriplaneerimise toetamine, koostöö karjäärispetsialistidega;
 • õpilase üleviimine õpiabirühma eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks;
 • ainealane õpiplaan õpilastele, kellel on kooli vahetamisest ja koolide õppekavade erinevusest tingituna tekkinud mahajäämus mõnes aines;
 • IÕK koostamine HEV-õpilasele kooli otsusel – õpitulemusi ei vähendata, erisused on võimalikud õppesisus, õppekorralduses ning hindamises;
 • IÕK koostamine valdkonnaandekatele lastele – erisused on võimalikud õppekorralduses ning õppesisus;
 • rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamine; ravikuuri kättesaadavuse tagamine lapse psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks;
 • käitumise tugikava koostamine ja rakendamine;
 • arstiabi koolitervishoiusüsteemis ettenähtu põhjal;
 • koostöö erispetsialistidega.

IV TASAND – Nõustamiskomisjoni suunamine ja eriabi jätkamine:

 • IÕK koostamine õppenõustamiskeskuse soovitusel  – õpitulemuste asendamine või vähendamine, kohustuslike ainete õppimisest vabastamine või nende asendamine;
 • HEV õpilaste õpetamiseks moodustatud rühmades ja klassides õppimine, ühele õpilasele keskendatud õppe ja koduõppe rakendamine.